Chcete si zmeniť po rozvode priezvisko?

Chcete si zmeniť po10.08.2015 |

Rozviedli ste sa a chcete si zmeniť priezvisko na predchádzajúce? Ak to stihnete do troch mesiacov, vyhnete sa poplatkom. Inak si treba pripraviť žiadosť a 100 eur.

Ak chcete po rozvode používať svoje predošlé priezvisko, treba to na okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska nahlásiť do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode. V tomto prípade to vybavíte zadarmo. Nemusí vždy ísť o rodné priezvisko, ale o to, ktoré žena používala pred tým súčasným. Keď nestihnete zmenu priezviska oznámiť na okresnom úrade do troch mesiacov, nezostane vám iné, len spísať žiadosť s uvedením dôvodov pre zmenu a zaplatiť 100-eurový správny poplatok. Rovnako to platí aj u mužov, ktorí si chcú zmeniť priezvisko podľa ženinho.

Ak chcete zmeniť aj priezvisko detí, musíte k žiadosti priložiť úradne overený písomný súhlas druhého rodiča, prípadne právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča alebo, ak zomrel, tak úmrtný list. Keď má dieťa viac ako 15 rokov, vyžaduje sa tiež jeho úradne overený písomný súhlas.


Priateľský rozvod pre deti neexistuje


V prípade, že druhý rodič so zmenou priezviska nesúhlasí, k žiadosti je potrebné priložiť namiesto neho právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas. Odborníci upozorňujú, že aj keď je maloleté dieťa zverené na základe právoplatného súdneho rozhodnutia do osobnej starostlivosti len jedného z rodičov, neznamená to, že tento súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska dieťaťa nepotrebuje.

Zmena priezviska je podľa zákona o rodine podstatnou otázkou výchovy dieťaťa, o ktorej rodičia vždy rozhodujú spoločne bez ohľadu na to, či je alebo nie je zverené jednému z nich do osobnej starostlivosti. Ak sa nedokážu dohodnúť, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Návrh treba podať osobne v podateľni okresného súdu, v ktorého obvode má dieťa bydlisko alebo ho možno poslať doporučene poštou na adresu súdu.

ZHRNUTIE:

Kedy vybavíte zmenu priezviska bez povolení a poplatkov?

  1. Do troch mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode.
  2. Po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk.
  3. Pri zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.
  4. Pri úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny.
  5. Po právoplatnom osvojení dieťaťa.
  6. Pri zmene pohlavia.
  7. Pri maloletom dieťati, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti.
  8. Pri zmene priezviska u maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia