Vyriešte úlohy, nad ktorými v testovaní dumali piataci

Vyriešte úlohy, nad ktorými23.01.2017 |

Máte doma piataka a jeho výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5-tych ročníkov základných škôl vás nenadchli? Tak si to vyskúšajte aj vy!

Piataci majú prvé veľké školácke testovanie za sebou. Pre niekoho to bola, ako sa hovorí, malina, iných otázky zo slovenčiny a matematiky riadne potrápili. Ešte pred tým, než si skúsite vyriešiť zopár úloh aj vy, prečítajte si, ako žiaci dopadli.

matematike aj v slovenskom jazyku sú najlepší piataci z Bratislavského kraja, naopak, najmenej sa v obidvoch predmetoch darilo žiakom z Košického kraja.

V matematike sa nad národný priemer výrazne vyšvihli piataci z okresov Bratislava I. a Bratislava IV. Výrazne pod národným priemerom zostali piataci z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava a Vranov nad Topľou.

Podobné výsledky zaznamenali aj zo slovenčinynajlepšie si viedli žiaci z okresu Bratislava I., výrazne pod priemerom zostali deti z okresov Gelnica, Kežmarok a Vranov nad Topľou.

Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským písali test z maďarského jazyka a literatúry. Najúspešnejší boli piataci z Trnavského kraja, najslabší žiaci z Banskobystrického kraja.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách a testy písalo 45 299 piatakov. Na testovaní sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci boli testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry (na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským). Cieľom testovania je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň základnej školy, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň na ZŠ.

Úlohy v Testovaní 5-2016 boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Test z matematiky pozostával z úloh s matematickým a s reálnym kontextom, t. j. úloh z reálneho života, pričom súčasťou niektorých úloh boli aj grafy a tabuľky.

Otestujte sa aj vy a skúste vyriešiť zopár úloh, nad ktorými sa trápili piataci (výber úloh je náhodný). Nezabudbnite si zobrať papier a pero alebo ceruzku!

 

TEST Z MATEMATIKY

1.Sú dané čísla: 1 839, 1 854, 1 768, 1 847, 1 840

Koľko z týchto čísel je menších ako číslo 1 841? Ich počet napíš číslicou.

 

2. Zaokrúhli číslo  4 635 na desiatky.

 

3. Vypočítaj:

8 701 – 349 =

 

4. V cukrárni predávali domáce čokoládové a karamelové bonbóny. Jeden kilogram (kg) čokoládových bonbónov stál 8 €. Jeden kilogram karamelových bonbónov stál 9 €. V utorok predali 8 kg čokoládových a 6 kg karamelových bonbónov. Koľko eur získali v cukrárni za predaj domácich bonbónov v utorok?

 

5. Kamaráti Jano, Peter a Filip zbierajú známky. Filip má 1 368 známok. Jano má o 24 známok viac ako Peter. Peter má o 189 známok menej ako Filip. Koľko známok má Jano?

 

6. Úsečka EF má dĺžku 5 cm. Úsečka KL je 4-krát dlhšia ako úsečka EF. Koľko centimetrov má úsečka KL?

 

7. Dokonči nasledujúcu vetu tak, aby bola pravdivá.

Keby družstvo Bratislavy vyhralo dva zápasy,

 1. stále by malo najmenej bodov.
 2. malo by viac bodov ako družstvo Banskej Bystrice.
 3. malo by rovnaký počet bodov ako družstvo Banskej Bystrice.
 4. malo by menej bodov ako družstvo Banskej Bystrice.

 

8. V ktorej možnosti sú uvedené iba násobky čísla 8?

 

 1. 8, 16, 32, 40, 48, 54, 64, 72, 80
 2. 8, 16, 24, 32, 40, 56, 64, 72, 80
 3. 8, 16, 30, 38, 48, 56, 64, 72, 80
 4. 8, 16, 24, 34, 44, 56, 64, 72, 80

 

9. Na obrázku je stena s nalepenou vzorkovanou tapetou. Časť steny označenú bielou farbou nestihli otapetovať. Aká časť steny je už otapetovaná?

 

10. Piati kamaráti porovnávali svoju výšku. Ich výšky boli nasledovné:

 

155 cm, 171 cm, 159 cm, 170 cm a 165 cm, pričom:

 

 • Edo bol iba o trochu nižší ako najvyšší z chlapcov,
 • Cyril bol o 4 cm vyšší ako najnižší z chlapcov,
 • Adam nebol ani najvyšší ani najnižší,
 • Dano bol oveľa vyšší ako Cyril,
 • rozdiel medzi výškou Adama a Borisa bol 10 cm.

 

V ktorej možnosti sú mená chlapcov zoradené správne podľa ich výšky od najnižšieho po najvyššieho?

 

 1. Adam, Cyril, Edo, Dano, Boris
 2. Boris, Cyril, Edo, Dano, Adam
 3. Adam, Boris, Cyril, Edo, Dano
 4. Boris, Cyril, Adam, Edo, Dano

 

 

SPRÁVNE ODPOVEDE:

 1. 3
 2. 4 640
 3. 8 352
 4. 118
 5. 1 203
 6. 20
 7. B
 8. B
 9. C
 10. D

 

 

TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

 

Ukážka

 

1. Na základe ukážky samičky svetlušiek sa ukrývajú v tráve, pretože:

 

 1. nemajú svetelnú škvrnu.
 2. svietia veľmi výrazne.
 3. nemajú krídla.
 4. dobre lietajú.

 

2. Čo pozorovala podľa ukážky dážďovka každý večer na svetluške?

 

3. V ktorej časti ukážky prekvapila dážďovku letiaca hviezdička?

 

 1. v nadpise
 2. v úvode
 3. v jadre
 4. v závere

 

4. Ktoré tvrdenie je správne?

Mišo povedal, že ukážka má znaky rozprávky.

Dana povedala, že ukážka má znaky bájky.

 

A. Mišo má pravdu.

B. Dana má pravdu.

C. Obaja majú pravdu.

D. Ani jeden nemá pravdu.

 

5. Ktorým znakom sa autorská rozprávka odlišuje od ľudovej rozprávky?

A. vyskytujú sa v nej hovoriace zvieratá alebo veci

B. vystupujú v nej vymyslené bytosti

C. napísal ju neznámy autor

D. napísal ju známy autor

 

6. Koľko krátkych samohlások je v slove prezieravého?

A.tri

B.štyri

C.päť

D.šesť

 

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.

 

8. V ktorej možnosti sú len neohybné slovné druhy?

A. od, sedieť, veľa

B. alebo, mrkva, už

C. zo, ale, včera

D. len, veselý, vo

 

9. Z nasledujúcej vety vypíš všetky slová s predponou.

Šarkan vyletel vysoko a zakrúžil nad hlavami detí.

 

10. V ktorej možnosti sú všetky slová napísané pravopisne správne?

 

A. bitkár, rozbiť, byt, pribyť

B. lyžica, lyko, plyš, blýskať sa

C. kuchyňa, hydina, kíchať, dýchať

D. vidieť, visieť, privítať, zvýťaziť

 
 

SPRÁVNE ODPOVEDE:

1.C

2.lampášik/lampáš/svetlo/svetielko

3.B

4.A

5.D

6.A

7.pranostika/ľudová predpoveď počasia

8.C

9.vyletel a zakrúžil/vyletel zakrúžil

10.B

 

Odporúčame vám tiež:

Vylúštite tento hlavolam skôr vy alebo vaše dieťa?

Odpoviete správne na túto hádanku pre deti?

 

 

 

 

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com, NUCEM.sk
Zdroj: az, NUCEM.sk

Ďalšie články

Diskusia