Pravidlá súťaže „Ozdobte si Vianoce!“

Pravidlá súťaže „Ozdobte si
Ilustračné foto
Zdroj: Thinkstostock.cz
2015-12-22 00:30:27 |

Zimná súťaž pre tvorivých rodičov

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o. IČO 36 029 076, so sídlom  Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SR,  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 24598/B (ďalej len „organizátor“ alebo len „Zoznam“). Organizátor je prevádzkovateľom online magazínu Špuntík.sk.

1.2 Názov súťaže je „Ozdobte si Vianoce!“( ďalej aj ako  „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 22.12.2015 do 10.1.2016. (vrátane)

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zaregistruje do súťaže na webovej stránke na doméne spuntik.sk a v termíne od 22.12.2015 do 3.1.2016 do 15.00 doručí organizátorovi emailom  fotografiu ručne vyrobenej zimnej (napr. vianočnej, silvestrovskej,...) výzdoby s krátkym návodom na výrobu (ďalej spolu len ako „výzdoba“)  a súčasne uvedie svoje meno, priezvisko adresu, telefónne číslo a emailovú adresu ( ďalej aj ako „súťažiaci“). Adresa na doručovanie  fotografií je : vianocnasutaz@spuntik.sk.

2.2 Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony musia byť zastúpené oprávneným zástupcom. 


2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2.4 Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na webových stránkach www.spuntik.sk

3. Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba jeden krát, t.j. môže do súťaže zaregistrovať iba jednu výzdobu.  Fotografie budú zverejnené od  5.1.2016  do 10.1. 2016  na webovej stránke spuntik.sk . Prví traja súťažiaci, ktorých výzdoby získajú najviac hlasov, sa stanú výhercami vecných cien.

3.2.  Hlasovať v súťaži  môže každý  návštevník webovej stránky spuntik.sk prostredníctvom tlačidla „like“. Hlasujúci musí byť súčasne zaregistrovaný na webovej stránke Facebook. Hlasovať za konkrétnu výzdobu počas trvania súťaže je možné iba raz,  ale hlasujúci môže hlasovať za ľubovoľný počet výzdob. Organizátor je oprávnený nezapočítať tie hlasy, ktoré boli pridelené jednotlivým súťažiacim v rozpore s týmito pravidlami.

3.3  Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie výzdoby zaradenej do súťaže na webových stránkach organizátora aj na tlačených propagačných materiáloch organizátora,  ako aj s ich použitím  na propagačné účely súvisiace s aktuálnou súťažou a aj jej ďalších ročníkov. Súťažiaci udeľujú organizátorovi súhlas na bezodplatné použitie fotografií výzdob najmä verejným vystavením, vyhotovením rozmnožením na propagačných nosičoch a iných tlačovinách a sprístupňovaním verejnosti okrem iného aj na internete.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1  Výhercovia získavajú darčekové balíčky kníh, DVD a CD v hodnote  63,05 eur,  52,43 eur  a 51,33 eur. Vyhlásenie výhercov prebehne najneskôr do 17.1.2016 na webovej stránke www.spuntik.sk zverejnením mena a priezviska výhercu.

4.2 Organizátor bude výhercov kontaktovať telefonicky. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od ukončenia súťaže výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Následne bude určený náhradník podľa počtu získaných hlasov v súťaži. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto náhradníka do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a na jeho miesto nastupuje ďalší súťažiaci podľa počtu získaných hlasov, pričom sa tento postup zachová primerane až do určenia výhercu.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Prevzatie a odovzdanie výhry sa bude realizovať osobne alebo poštovým podnikom alebo kuriérom; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.


5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.spuntik.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné. 


5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, a to v rozsahu osobných údajov, kroré poskytol pri registrácii a počas trvania súťaže ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien  na marketingové účely organizátora, ktorými sú najmä ponuka tovarov a služieb organizátora formou zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, na reklamné a propagačné akcie na podporu súťaže a jej ďalších ročníkov, a to na dobu 10 rokov od skončenia súťaže s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje o súťažiacom, ktoré organizátor v budúcnosti oprávnene získa. Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „ zákon o ochrane osobných údajov ), a to najmä oprávnenia vyžadovať od organizátora informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje, právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to písomne na adrese organizátora.

6.2 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.. Všetky povolenia podľa článku 6.1 a 6.2 udeľuje súťažiaci organizátorovi bez nároku na odmenu, na dobu desať rokov od skončenia súťaže.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 22.12.2015, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa  15. 12. 2015

Zoznam, s.r.o.

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia