Výber rodu v škole: Rešpektujeme právo na osobnú slobodu?

Výber rodu v škole:
Ilustračné foto
Zdroj: British School Uniforms Twitter
2023-07-08 18:30:00 |

Transrodové deti budú môcť nosiť školskú uniformu oboch pohlaví, rozhodla britská vláda. Výnos, ktorý má byť zverejnený v najbližších štrnástich dňoch, umožní školám, aby deti „sociálne prešli“ na akúkoľvek zvolenú rodovú identitu, ak majú súhlas od svojich rodičov.

Ako informuje dnešný britský Mail Online, deťom sa umožní zmeniť si mená a označenie rodu a nosiť akúkoľvek uniformu. Školy budú mať tiež nariadené zakázať žiakom používať toalety a šatne pre opačné pohlavie. Diskusia o trans otázkach v Británii neustále rastie a niektorí rodičia začínajú byť hlboko znepokojení tým, čo sa ich deti učia. Očakáva sa, že nové usmernenia, ktoré sa budú vzťahovať na všetky štátne a súkromné školy v Anglicku, zdôraznia výnimky v zákone o rovnosti, aby školy mohli poskytovať služby všetkým rovnako, aj trans osobám.

Napríklad chlapec, ktorý prešiel sociálnou transformáciou, by nemal mať povolené pripojiť sa k dievčenskému tímu pre určité kontaktné športy, ako je ragby, ale pravidlá budú menej prísne v oblasti nekontaktných športov. Sociálna transformácia sa týka osoby, s ktorou sa zaobchádza ako s iným pohlavím, než je jej biologické pohlavie, ale bez lekárskych zásahov, ako sú kontroverzné blokátory puberty alebo hormóny. Menej ako jedna tretina rodičov je pritom informovaná, keď dieťa v škole vyjadrí pocity rodovej tiesne. Výskum poukázal na to, že dôraz sa kladie „na želania a vrodené pocity dieťaťa nad súhlas rodičov“. 

Na slovenských školách zatiaľ takáto situácia nehrozí. U nás je zvykom zaškatuľkovať všetkých tak, aby nikto nevyčnieval. Školstvo sa nestotožňuje s právom na osobnú slobodu, do ktorej patrí aj možnosť výberu rodu. Naša škola je rodovo členená a ak sa v nej chcú deti nerušene pohybovať, musia sa prispôsobiť poriadku a normám. Rodové predsudky a stereotypné očakávania ovplyvnené vlastnými životnými skúsenosťami sa premietajú aj do sociálnych interakcií, vzťahov a prístupu pedagógov i pedagogičiek k jednotlivým žiakom a žiačkam. V blízkej budúcnosti s tým však naša vláda bude musieť pracovať.


Autor: © Zoznam/lun
Zdroj: Mail Online

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia