Ako žijú jednorodičovské rodiny? Takto sa na nich podpísala pandémia

Ako žijú jednorodičovské rodiny?
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
2021-10-26 18:00:00 |

Rodiny s jedným rodičom sú dlhodobo vystavené sociálnemu vylúčeniu a riziku chudoby, pandémia ich problémy ešte prehĺbila. Niektorí rodičia prišli o prácu alebo ostali doma.

Bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzajú, sa všetci museli postarať o deti, ktoré po zatvorení škôl zostali doma, bez systémovej podpory v spoločnosti. Viacerým rodinám hrozilo, že nebudú mať peniaze ani na úhradu nákladov spojených s bývaním, a tak ľahko skončia v krízových centrách.

„Jednorodičovské rodiny čelia celému spektru problémov a existujúce formy pomoci v spoločnosti nepostačujú. Na Slovensku je ich asi 150 tisíc, tento problém sa týka takmer 200 tisíc detí, pričom výdavky na starostlivosť o deti a ich vzdelávanie pohlcuje viac ako 20 percent príjmov domácnosti, čo je po Cypre najviac v Európskej únii,“ približuje Richard Fekete z Akadémie sociálnej ekonomiky. Na tému Ako pomôcť jednorodičovským rodinám diskutovali nedávno zástupcovia štátnych a mimovládnych organizácií, ale aj súkromnej sféry, ktoré sa téme sociálnej pomoci rodinám i jednotlivcom venujú už desaťročie. Ako prioritné oblasti, ktoré si vyžadujú riešenia, sa v rámci diskusie ukázali najmä psychická preťaženosť rodičov, nedostatok flexibilných pracovných miest na trhu práce pre osamelých rodičov, obmedzenia pri čerpaní z existujúcich foriem štátnej pomoci, ktoré majú neblahý dopad na túto zatiaľ nezadefinovanú, ale zároveň ohrozenú skupinu ľudí. Taktiež je to aj nedostupnosť bývania (nízky počet sociálnych bytov), problém s prenajímaním bývania rodinám s deťmi, ktoré mnohí prenajímatelia vnímajú ako rizikovú skupinu, ale aj dennodenné prekážky v spoločnosti akými napríklad sú neuprednostnenie prijatia detí do predškolských zariadení z rodín, kde je osamelý rodič jediný živiteľ rodiny. Rovnako problematická je v súčasnosti nemožnosť získania príspevku na opatrovateľa, ak je v rodine člen rodiny so zdravotným znevýhodnením alebo ak je starý rodič priamy príbuzný a vychováva svoje vnúčatá.Tento model nemá v systéme pomoci riešenie. Či už privyrobiť si alebo získať príspevok pre takto nezaopatrené dieťa, ktoré vychováva senior z  dôchodku. V neposlednom rade to je nedostatok vzdelávania a odbornej podpory detí a dospelých v téme jednorodičovstva.

“Už dávnejšie sme mali potrebu vytvoriť platformu, kde by sme mohli viesť odbornú diskusiu k problémom členov z jednorodičovských domácností. Preto sme oslovili organizácie naprieč našou spoločnosťou, ktoré sa venujú tejto pomoci. Odborníci z daných oblastí, ktorí s neúplnými rodinami pracujú, majú totiž najlepšie skúsenosti s prekážkami, s ktorými sa tieto rodiny každodenne stretávajú,” povedala riaditeľka neziskovej organizácie JEDEN RODIČ Eva Marková, ktorá bola zvolávateľom tohto diskusného fóra. Diskutujúci ocenili sieť, ktorá sa postupne vytvára na pomoc rodičom a deťom z neúplných rodín. Aj z jednotlivých diskusných príspevkov vzišiel záver, že tieto rodiny potrebujú komplexnú pomoc na to, aby sa dostali z tejto náročnej životnej situácie.

“Uvedomujeme si, že okrem priamej práce s rodičmi potrebujeme byť aktívni aj na tomto poli. V rámci projektu “Podporujeme jednorodičov online” chceme rozpracovať podrobnejší návrh už pomenovaných, ako i nových opatrení. Zameriame sa tak na krátkodobý horizont, rok až dva, ako aj na systémové zmeny, ktoré by mali dlhodobo pomáhať neúplným rodinám. Do procesu prípravy opatrení zapojíme cez diskusie a focusové skupiny aj samotných rodičov, ako i dôležitých aktérov zo samospráv a štátnej správy. Nezabúdame však ani na zamestnávateľov, ktorí budú taktiež zapojení do rozhovorov, aby sme pokrývali aj oblasť zosúladenia rodinného a pracovného života jednorodičov,” dodala Marková.

Jednorodičovské rodiny s nezaopatrenými deťmi patria medzi najviac ohrozené skupiny ľudí postihnuté dôsledkami pandémie. Sociálna izolácia a samota, s ňou spojené zvýšené riziko krízových situácií v rodinách, duševné vypätie, stres z novej životnej situácie, zhoršenie zdravia, hrozba straty vlastného bývania, zvýšené náklady na bývanie, strata príjmu, absencia možností na získanie flexibilnej práce a adekvátneho príjmu pre rodinu, alebo aj zosúladenie rodinného a pracovného života. Taktiež nemožnosť zabezpečenia materiálno technického vybavenia na dištančné vzdelávanie detí, ktoré nemajú prístup k online vyučovaniu. Tieto a iné sú reálne problémy jednorodičovských rodín, ktoré s nástupom koronakrízy sa ešte viac zhoršili a vyšli na povrch.

Okrúhleho stola sa zúčastnili zástupcovia organizácií: Ministerstvo práce sociálny vecí a rodiny Slovenskej republiky, Centire s.r.o., Slovenská Sporiteľňa, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Akadémia sociálnej ekonomiky, BILLA Slovensko, ENVIDOM, Nadácia J&T, Nadácia Rádia Expres, Nadácia pre deti Slovenska, Orange Slovensko, Reckitt, Botticelli, Oz. MAKO, SLAVKINE, o. z., Oz. KOLOBEH ŽIVOTA, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, OZ Rodičia.sk, Liga za duševné zdravie SR, o.z. a JEDEN RODIČ , n.o. Diskusné stretnutie k téme osamelých rodičov sa konalo v takomto formáte po prvýkrát. Bolo súčasťou projektu “Podporujeme jednorodičov online”, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia